Dansk English Svenska

Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Alle vareleverancer og tjenesteydelser fra os er underkastet følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
  Købers eventuelle købsbetingelser er ikke gældende for os, medmindre disse skriftligt er forelagt og underskrevet af os.

 2. Alle ordrer effektueres på grundlag af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser samt eventuelle skriftligt foreliggende aftaler.
  Ændringer heri er kun bindende, hvis de er skriftligt aftalt. Ordrer optages med forbehold for vore leverandørers accept.
  Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationerne for alle vore produkter.

 3. Alle varer leveres til de på forsendelsesdagen gældende priser. Priser opgivet i prislister og tilbud kan ændres uden forudgående meddelelse.

 4. Vi bestemmer, hvilket transportmiddel der skal benyttes, såfremt der ikke foreligger anden aftale med køberen.
  Varerne sendes for købers regning og risiko. Vi forudbetaler fragt/porto, men påfører den fakturaen. Vi tegner ikke forsikring på vore forsendelser.

 5. Ordrer under 500 kr. tillægges et småordregebyr på 100 kr., med mindre andet er aftalt.

 6. Leveringsterminerne er ikke bindende, selvom de er anført på ordren og bekræftet af os, da de er afhængige af vore underleverandørers
  lagerbeholdninger eller leveringsmuligheder. Vi bestræber os på at overholde de angivne leveringsterminer, men påtager os intet ansvar
  for eventuelle forsinkelser. Køberen har på sin side intet krav på skadeserstatning, såfremt der sker en udsættelse af leveringsterminen.
  Såfremt levering ikke er mulig på grund af force majeure, kan vi uden varsel udsætte leveringen på ubestemt tid eller annullere ordren,
  uden at der kan gøres erstatningskrav gældende mod os. Som force majeure anses bl.a. strejke, lock-out, oprør, revolution, belejring,
  krig, epidemier,overordentlige regeringsindgreb, transport- og/eller produktions-vanskeligheder, import- og eksportforbud, ildebrand,
  underleverandørens konkurs og andre lignende tilfælde.
  Anførte leveringstider er at regne fra det tidspunkt, da alle for ordrens udførelse nødvendige oplysninger, materialer – herunder godkendte
  tegninger og korrekturer – foreligger.

 7. Betaling for vareleverancer og tjenesteydelser skal ske, uden omkostninger for os inden for tidsfristen, som fremgår af fakturaen.
  Såfremt betalingen ikke er indgået rettidigt, har vi ret til, uden påkrav eller retslig opfordring, at beregne rente af det forfaldne beløb.
  Endvidere har vi ret til at ophæve alle trufne aftaler og at indstille alle yderligere leverancer, hvilket dog ikke fritager køberen for at betale det forfaldne beløb inkl. påløbne renter.

 8. Leverede produkter tilhører Frisenette ApS indtil hele varebeløbet er indbetalt.

 9. Såfremt de leverede varer ikke svarer til de i ordren/følgesedlen anførte, eller i tilfælde af skade der ikke er synlig udefra, skal køber straks give os meddelse derom.
  Afgiver køber ikke en sådan meddelelse, uagtet køberen har opdaget eller burde have opdaget mangelen, kan køberen ikke senere gøre den gældende.
  Såfremt varer modtages i synlig beskadiget stand, påhviler det køber at reklamere til transportøren.
  Alle mangler eller beskadigelser afhjælpes af os så hurtigt og billigt som muligt, men kun under forudsætning af, at ovennævnte overholdes.

 10. Returnering af korrekt leverede varer accepteres kun efter forudgående aftale og kun mod franko returforsendelse og mod 25% krediteringsgebyr.
  Reklamationer skal fremsættes inden 8 dage efter levering. Fejlagtig leverede varer kan returneres efter forudgående aftale og for vor regning.
  Modtages varer i beskadiget stand skal reklamation IKKE fremsættes overfor os, men til transportføreren. Forsendelsen skal ske franko,
  medmindre vi har begået en fejl, med angivelse af følgeseddel eller fakturanummer, og skal leveres i den originale emballage.
  Der må ikke være anbragt påtegninger, stempler eller etiketter, hvorved vi forhindres i videresalg af varen. Specialfremstillede varer tages kun tilbage, hvis de er mangelfulde.

 11. Vi forbeholder os ansvarsfrihed ved videresalg til USA og Canada.