Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed
1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leveringer fra FRISENETTE ApS (herefter ”FRISENETTE”), medmindre andet er aftalt skriftligt. Købers eventuelle købsbetingelser er ikke gældende for FRISENETTE, medmindre disse skriftligt er forelagt og underskrevet af FRISENETTE.
1.2. Alle ordrer effektueres på grundlag af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser samt eventuelle skriftligt foreliggende aftaler. Ændringer heri er kun bindende, hvis de er skriftligt aftalt. Ordrer optages med forbehold for FRISENETTE leverandørers accept.
1.3.FRISENETTE forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne for alle dets produkter.

2.Tilbud
2.1. Afgiver FRISENETTE tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til FRISENETTE senest 30 dage fra tilbuddets datering.
2.2. Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.
2.3. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, prisstigninger fra leverandøren på mere end 10 % m.v. vedrørende den aftalte Leverance

3.Levering
3.1. Alle varer leveres til de på forsendelsesdagen gældende priser. Priser opgivet i prislister og tilbud kan ændres uden forudgående meddelelse.
3.2. FRISENETTE bestemmer, hvilket transportmiddel der skal benyttes, såfremt der ikke foreligger anden aftale med køberen.
3.3. Varerne sendes for købers regning og risiko. FRISENETTE forudbetaler fragt/porto, men påfører den fakturaen. FRISENETTE tegner ikke forsikring på dets forsendelser.
3.4. Ordrer, der beløber sig til kr. 2.500 eller derover, leveres fragtfrit i Danmark. Ved ordrer/forsendelser, hvor køl, frys eller tøris er påkrævet, faktureres køberen de faktiske udgifter herfor. Ordrer under kr. 2.500 tillægges et ordrehåndteringstillæg, inkl. fragt, på kr. 200. Forsendelser, der kræver køl eller frys, tillægges desuden de faktiske omkostninger.
3.5. Leveringsterminerne er ikke bindende, selvom de er anført på ordren og bekræftet af FRISENETTE, da de er afhængige af FRISENETTE underleverandørers lagerbeholdninger eller leveringsmuligheder. FRISENETTE bestræber os på at overholde de angivne leveringsterminer, men påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Køberen har på sin side intet krav på skadeserstatning, såfremt der sker en udsættelse af leveringsterminen.
3.6. Anførte leveringstider er at regne fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger for ordrens udførelse foreligger.

4. Betaling
4.1. Betaling for vareleverancer og tjenesteydelser skal ske, uden omkostninger for FRISENETTE inden for tidsfristen, som fremgår af fakturaen. Såfremt betalingen ikke er indgået rettidigt, har vi ret til, uden påkrav eller retslig opfordring, at beregne rente af det forfaldne beløb.
4.2. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er køberen forpligtet til at betale morarente af det forfaldne beløb med 2% pr. påbegyndt måned.
4.3. Køberen er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på FRISENETTE, som ikke er skriftligt anerkendt af FRISENETTE, og køberen har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5. Ejendomsforbehold
5.1. FRISENETTE forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til FRISENETTE.
5.2. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede på salgs-tidspunktet.

6. Levering
6.1. Medmindre andet skriftligt og udtrykkeligt er aftalt mellem parterne, sker levering fra FRISENETTEs adresse (Ex Works, Incoterms 2020).
6.2. Medmindre andet skriftligt og udtrykkeligt er aftalt, foretager FRISENETTE forsendelser på den måde, som FRISENETTE til enhver tid finder mest hensigtsmæssig.

7. Forsinkelse
7.1. Finder FRISENETTE, at der ikke kan leveres i rette tid, vil der blive udsendt en mail med oplysninger om forsinkelsen og ny forventet levering
7.2. Hvis levering herefter ikke sker inden for den af FRISENETTE, meddelte nye leveringstid, er køberen alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til FRISENETTE at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist herfor.
7.3. Såfremt levering ikke er sket inden for den således af køberen fastsatte frist, og dette ikke skyldes forhold, som køberen bærer ansvaret for, er køberen herefter berettiget til ved skriftlig meddelelse til FRISENETTE at hæve aftalen for så vidt angår den del, som er omfattet af forsinkelsen.

8. Mangler og reklamation
8.1. Såfremt de leverede varer ikke svarer til de i ordren/følgesedlen anførte, eller i tilfælde af skade der ikke er synlig udefra, skal køber straks give FRISENETTE meddelelse derom. Afgiver køber ikke en sådan meddelelse, uagtet køberen har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan køberen ikke senere gøre den gældende. Såfremt varer modtages i synlig beskadiget stand, påhviler det køber at reklamere til transportøren. Alle mangler eller beskadigelser afhjælpes af FRISENETTE så hurtigt og billigt som muligt, men kun under forudsætning af, at ovennævnte overholdes.
8.2. Konstateres der fejl ved et af FRISENETTE leveret produkt inden for reklamationsperioden, indsendes dette fragtfrit efter forudgående aftale til FRISENETTE vedlagt følgeseddel med angivelse af årsag til returnering. Produktet skal returneres uden evt. påmonterede dele.
8.3. Efter FRISENETTEs valg vil mangler ved det solgte blive udbedret eller det solgte blive omleveret. Såfremt manglen afhjælpes herved, har køberen ikke ret til yderligere misligholdelsesbeføjelser.
8.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til punkt 8.6 ikke inden rimelig tid, er køberen under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at ophæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. Køberens erstatningskrav kan dog ikke overstige købesummen for det solgte, jf. punkt 12.1, og kan ikke omfatte indirekte tab, jf. punkt 12.2.
8.5. Køberens reklamationsret i medfør af dette punkt 8 er betinget af, at aftalte betalingsbetingelser overholdes, og at de solgte produkter ikke er ændret, repareret eller er anvendt til formål, hvortil de ikke er beregnet, samt at installation og driftsbetingelser er i overensstemmelse med de angivne anvisninger.
8.6. Ved levering skal køberen straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
8.7. Hvis køberen vil påberåbe sig en mangel, skal køberen, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give FRISENETTE skriftlig meddelelse herom samt indsende produktet i medfør af punkt 8.2.
8.8. Såfremt køberen har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan køberen ikke senere udøve misligholdelsesbeføjelser. Såfremt der ikke foreligger en mangel, som FRISENETTE kan drages til ansvar for, har FRISENETTE ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført FRISENETTE.

9. Markedsføring
9.1. Ved at accepterer vores salgsbetingelser, giver køber samtykke til, at FRISENETTE må sende køber markedsføring pr. e-mail vedrørende produkter, der markedsføres og sælges direkte af FRISENETTE, herunder nyheder, tilbud, udsalg, konkurrencer, events samt andre lignende markedsføringstiltag.
9.2. Tilbagetrækning af samtykke: Hvis køber har givet samtykke til at modtage henvendelser fra FRISENETTE med tilbud på varer og tjenester, kan Køber når som helst trække dette samtykke tilbage. FRISENETTE har gjort det nemt for at takke nej til sådanne tilbud hver gang, køber modtager en henvendelse fra FRISENETTE. Samtykke kan også trækkes tilbage ved at kontakte info@frisenette.dk.

10. Produktansvar
10.1. FRISENETTE er ansvarlig for produktansvarsskader på personer i henhold til den til enhver tid gældende præceptive lovgivning herom. Herudover er FRISENETTE kun ansvarlig for produktansvarsskader, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af FRISENETTE. FRISENETTE produktansvar for skade på fast ejendom og løsøre er beløbsmæssigt maksimeret til DKK 100.000 pr. skade og i øvrigt betinget af, at der ydes dækning fra FRISENETTE produktansvarsforsikring, der pt. beløbsmæssigt er maksimeret til DKK 2 mio. årligt.
10.2. FRISENETTE er ikke i noget tilfælde ansvarlig for skader eller tab forårsaget af det solgte, såfremt dette er benyttet ved driften af luftfartøj eller til ”off-shore”-installationer.
10.3. FRISENETTE er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstabs, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køberen eller tredjemand.
10.4. I det omfang FRISENETTE bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde FRISENETTE skadesløs i samme omfang, som FRISENETTE s ansvar er begrænset efter foranstående regler. Det samme gælder i det omfang, køberen eller køberens folk ved fejl eller forsømmelse har medvirket til skadens opståen eller har forøget dens omfang.
10.5. Hvis tredjemand fremsætter eller tager forbehold for at fremsætte erstatningskrav overfor køberen pga. produkt-skade, skal FRISENETTE straks underrettes herom.

11. Ansvarsbegrænsning
11.1. Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag over for FRISENETTE kan ikke overstige købesummen for det solgte.
11.2. FRISENETTE hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab i anledning af leverancen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
11.3. FRISENETTE forbeholder sig ansvarsfrihed ved videresalg til USA og Canada.

12. Lov- og myndighedskrav
12.1. Det påhviler køberen at informere FRISENETTE om lov- og myndighedskrav gældende for det solgte. FRISENETTE kan ikke drages til ansvar, såfremt køberen ikke skriftligt har informeret FRISENETTE herom.

13. Returnering
13.1. Returnering af korrekt leverede varer accepteres kun efter forudgående aftale og kun mod franko returforsendelse og mod 25% krediteringsgebyr. Reklamationer skal fremsættes inden 8 dage efter levering. Fejlagtig leverede varer kan returneres efter forudgående aftale og for FRISENETTE´s regning.
Dette gælder dog ikke for bestillingsvarer/skaffevarer, dvs varer som ikke er lagervarer og som hjemtages specifikt til en ordre samt specialfremstillede varer.
13.2. Modtages varer i beskadiget stand skal reklamation IKKE fremsættes overfor FRISENETTE, men til transportføreren. Forsendelsen skal ske franko, medmindre FRISENETTE har begået en fejl, med angivelse af følgeseddel eller fakturanummer, og skal leveres i den originale emballage.
13.3. Der må ikke være anbragt påtegninger, stempler eller etiketter, hvorved FRISENETTE forhindres i videresalg af varen. Specialfremstillede varer tages kun tilbage, hvis de er mangelfulde.
13.4. En mangel eller produktfejl anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt det leverede forkert eller uhensigtsmæssigt, herunder tilsidesættelse af udstukne retningslinjer fra FRISENETTE eller underleverandører af produktet. Såfremt køber eller tredjemand uden FRISENETTE samtykke har ladet udbedre mangler eller foretaget indgreb i det leverede, betragtes dette ej heller som en mangel/fejl. Oplysninger fra FRISENETTE eller fra dennes leverandører om anvendelse og anvendelighed af produkter er alene vejledende og FRISENETTE bærer ikke ansvaret for, hvorvidt det leverede, opfylder købers behov eller anvendelsesformål, medmindre FRISENETTE har afgivet udtrykkelig og skriftligt tilsagn herom.
13.5. Vedr. leverandørgarantier gælder de i garantierne indeholdte vilkår. FRISENETTE yder 1 års reklamationsret i.h.t. B2B lovgivning på området. Såfremt producenten giver yderligere garanti/reklamationsret, anvendes denne.

14. Force Majeure
14.1. Såfremt levering ikke er mulig på grund af force majeure, kan FRISENETTE uden varsel udsætte leveringen på ubestemt tid eller annullere ordren uden, at der kan gøres erstatningskrav gældende mod FRISENETTE. Som force Majeure anses bl.a. strejke, lock-out, oprør, revolution, belejring, krig, epidemier, overordentlige regeringsindgreb, transport- og/eller produktionsvanskeligheder, import- og eksportforbud, ildebrand, underleverandørens konkurs og andre lignende tilfælde
14.2. FRISENETTE har ret til at indstille opfyldelsen af FRISENETTE forpligtelser uden at ifalde ansvar over for køberen i det omfang, opfyldelsen forhindres eller gøres urimelig byrdefuld af følgende forhold: enhver omstændighed, som er uden for FRISENETTE rimelige kontrol, som f.eks. men ikke udelukkende faglig konflikt, pandemi, brand, krig, mobilisering, rekvirering, beslaglæggelse, valuta- og indførelsesrestriktioner, nedbrud af IT-systemer, embargo, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft eller elektricitet og anden forsyning samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

15. Tvister og lovvalg
15.1. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med samhandlen mellem FRISENETTE og kunden, skal afgøres i henhold til dansk ret.
15.2. Alle tvister, uoverensstemmelser og krav, som direkte eller indirekte måtte udspringe af parternes samhandel, herunder om fortolkning af nærværende betingelser, skal efter FRISENETTE valg indbringes for Retten i Kolding som første instans eller til endelig afgørelse for Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende på tidspunktet for voldgiftssagens anlæg. Processproget skal være dansk.